GRz 099: Bartosz Kleszcz | Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)

Cześć! Tu nadaje podcast Głowa Rządzi, to jest odcinek numer 99! Można powiedzieć: w końcu! Wypuszczam go po najdłużej przerwie w historii istnienia podcastu spowodowanej sprawami osobistymi. Chociaż długo mnie nie było w podcastowym eterze, to muszę przyznać, że tęskniłem za procesem przygotowania, produkcji i postprodukcji podcastu. A jako psycholog sportu, lubię proces i ufam procesowi. Taki branżowy żarcik.

Dzisiaj wypuszczam odcinek o tematyce mocno istotnej dla współczesnej psychologii sportu. Będzie o terapii akceptacji i zaangażowania. ACT, z angielskiego acceptance and commitment therapy. To terapia należąca do tzw. nurtu trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych. Czym jest ACT i te wszystkie fale dowiedziecie z odcinka. Teraz powiem tylko tyle, że to podejście mocno zrewolucjonizowało moje myślenie o pracy z umysłem człowieka-sportowca. Pierwszą styczność z tym tematem miałem na konferencji ENYSSP w Goteborgu w 2013 roku. Tam właśnie poznałem Kristoffera Henriksena. Teraz już trzeba powiedzieć profesora Henriksena. Jako wykładowca plenarny opowiadał tam o tym, w jaki sposób psychologowie pracujący przy duńskim komitecie olimpijskim budowali swoją tożsamość i testowali różne strategie pracy psychologicznej w sporcie. Po igrzyskach w Londynie w Team Danmark zaczęło dominować podejście trzeciofalowe i tak jest do dziś.

ACT zainspirował mnie wtedy tak mocno, że zacząłem się dokształcać w tym kierunku. Czytałem książki, robiłem różne kursy głównie online. W ten sposób wzbogacałem swoją metodykę pracy psychologicznej w sporcie. W zeszłym roku skończyłem studia podyplomowe z ACT na Humanitasie w Sosnowcu. Organizatorem i jednym z wykładowców na tych studiach był psychoterapeuta Bartosz Kleszcz. Usłyszycie go dzisiaj w odcinku. Oprócz studiów podyplomowych Bartek prowadzi także edukacyjny portal Uczę Się ACT oraz czteroletnią szkołę psychoterapii opartej na ACT behawioralnie.pl Bartek odpowiada m.in. takie pytania:

 • Na czym polegają działania trzeciofalowe w szeroko rozumianych interwencjach psychologicznych? Co charakteryzuje ACT? Gdzie leżą podobieństwa, a gdzie różnice w stosunku do innych działań poznawczo-behawioralnych?
 • Jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z trzecią falą i ACT-em? Co ciebie w tym podejściu zauroczyło, co zaciekawiło, a co odrzuciło albo zbiło z tropu?
 • Jak wygląda natura umysłu człowieka według podejścia trzeciej fali? Co jest najczęściej przedmiotem pracy psychologicznej?
 • Obecnie obserwujemy dosyć mocny trend w psychologii sportu, czy też szerzej w psychologii wykonania, który popularyzuje działania trzeciofalowe, w tym także ACT-owe w sporcie. W jaki sposób ACT może być użyteczny dla sportowców, trenerów i innych ludzi związanych z tym środowiskiem? Jak w kontekście treningowym? Jak w kontekście terapeutycznym?
 • Heksafleks i sześć procesów elastyczności psychologicznej – krótkie omówienie z przykładami, być może także z odniesieniami do sportu. Użyteczność trifleksa – otwórz się, bądź obecny i rób to co należy. To jest bardzo atrakcyjne z perspektywy sportowca. Możemy podać też przykłady ćwiczeń, które mogą okazać się pomocne w każdym z procesów?
 • Przykłady smsów od zawodników.
 • Dla kogo nie jest ACT? Dlaczego?
 • Wiele osób odtrącało podejście pracy psychologicznej opartą o uważność ze względu na potencjalnie silny komponent filozofii, a być może nawet religii dalekiego wschodu takiej jak buddyzm czy konfucjonizm. Czy mógłbyś się do tego odnieść?
 • Jak ACT popatrzy na nazwę podcastu Głowa Rządzi? 
 • Co warto czytać o ACT? Dla psychologów, dla nie psychologów? Gdzie się dokształcać?

Mam nadzieję, że ten podcast pozwoli Wam dowiedzieć się czegoś więcej na temat ACT-u i zainspiruje do dalszych poszukiwań w tym kierunku. Po polsku jest coraz więcej publikacji na ten temat. Choć kontekst nie jest sportowy, to można z nich wyciągnąć wiele wartościowych lekcji i konkretnych narzędzi. Takim przykładem może być książka Russa Harrisa pt. „Zderzenie z rzeczywistością” wydana niedawno nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Można tę książkę kupić w księgarni, pożyczyć od koleżanki, albo wygrać w konkursie w podcaście Głowa Rządzi. Właśnie ogłaszam ten konkurs! Co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę? Trzeba opracować slogan, hasło albo powiedzonko, które będzie oddawało ducha ACT w sporcie. Swoją propozycję wystarczy przesłać przez mnedia społecznościowe Głowa Rządzi w terminie do końca lipca 2023r. Wspólnie z Bartkiem wybierzemy zwycięzcę i obdarujemy go książką. Pyk, myk! Cały regulamin konkursu znajdziecie na stronie odcinka. 

Teraz już bez dalszych ceregieli wskakujemy do morza i płyniemy na desce z nurtem trzeciej fali i ACTu. Enjoy!

Bartosz Kleszcz. Fot. Archiwum gościa

Bartosz Kleszcz

Prowadzi psychoterapię i trening psychologiczny osób dorosłych za pomocą terapii akceptacji i zaangażowania ACT, szkoli w niej psychoterapeutów, przedstawicieli pokrewnych zawodów oraz studentów oraz superwizuje w tym nurcie.

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie napisał pracę magisterską „Polska adaptacja Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (Acceptance & Action Questionnaire-II)”. W ramach studiów spędził rok na Technische Universität Dresden, gdzie poznał ten rodzaj terapii i od tego czasu jest zaangażowany w promocję ACT w naszym kraju. Szkoli się regularnie w Polsce, za granicą oraz przez internet. Prowadzi  psychoterapię pod superwizją (obecnie pod okiem dr Yvonne Barnes-Holmes, wcześniej byli to dr David Gillanders oraz dr Joseph Oliver).

Do zainteresowania się psychoterapią skłoniły go własne problemy psychiczne – nawracające epizody depresji, myśli samobójcze, lęk społeczny, unikowe radzenie sobie z problemami, skoki między produktywnością i wycofaniem się z życia, wysokie wymagania wobec siebie i niefunkcjonalny samokrytycyzm. W związku z powyższym, stosuje ACT w swoim życiu. Ceni to podejście do pracy z cierpieniem psychicznym za połączenie naukowości, konkretności i głębi. To oparta na dowodach terapia poznawczo-behawioralna, która podejmuje egzystencjalne pytania w praktyczny sposób, pozwala lepiej się zrozumieć i daje narzędzia do pracy z własnymi ciężkimi emocjami, myślami, skomplikowaną historią życia czy aktualnymi niesprzyjającymi okolicznościami. Własne stosowanie ACT pozwala mi być autentycznym i empatycznym przed klientem, a jednocześnie wspierać za pomocą empirycznie sprawdzonych metod.

Na co dzień słucha ciężkiej muzyki, dba o zdrowie swoje i innych istot przez dietę wegetariańską. Wierzy w to, że warto się wszechstronnie edukować, stąd czyta książki z różnorodnych dziedzin, ogląda filmy dokumentalne, jak i klasykę kina i telewizji – lubi zwłaszcza kino koreańskie oraz science fiction. Bardzo lubi grę karcianą Magic: the Gathering.

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.
  2.Fundatorem nagrody jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP (wydawca książki).
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/glowarzadzi (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
  8. Konkurs trwa od 19.06.2023 do 31.07.2023 do godziny: 23:59 CET.
  9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.08.2023 za pośrednictwem FanPage oraz w #103 odcinku Podcastu Głowa Rządzi.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu hasła lub sloganu prezentującego istotę ACT w sporcie i przesłanie go do mnie za pośrednictwem facebookowego messengaera w określonym wyżej terminie.
  12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
  13. Organizator oraz gość #099 odcinka podcastu wybiorą najlepszą pracę, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Zderzenie z rzeczywistością” autorstwa Russa Harrisa wydaną przez GWP.
  16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy Głowa Rządzi lub może zostać przesłana pocztą na koszt Organizatora.
  17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2023 Po tym terminie nagroda traci ważność.
  18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage i w Podcaście.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
  25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.