GRz 055: Natalia Pawelska | Jak budować pewność siebie w sporcie?

 To jest podcast Głowa Rządzi, odcinek pięćdziesiąty piąty! Razem z Natalią Pawelską, bierzemy w nim na ruszt kwestie związane z budowaniem pewności siebie w sporcie odpowiadając między innymi na takie pytania:

 • Jak możemy definiować pewność siebie w sporcie?
 • Jaką rolę w budowaniu pewności siebie gra mowa ciała i aparycja? Co mamy tu pod naszą kontrolą?
 • Jak ważne w budowaniu pewności siebie jest wchodzenie w interakcję z innymi na arenie zmagań sportowych?
 • Jak ważna jest świadomość swoich mocnych i słabszych stron?
 • Czym jest trashtalking i jak sobie z tym radzić?
 • Jakie są najważniejsze źródła pewności siebie?
 • Jaka może być rola dziennika treningowego w kontekście budowania pewności siebie?
 • A co z błędami, niepowodzeniami i potknięciami w procesie budowania pewności siebie?
 • Dlaczego powrót po kontuzji może poważnie odbić się nad pewnością siebie zawodnika? Co można z tym zrobić?
 • Czy osiągnięcia i sukcesy mogą budować pewność siebie? Jak podejść do nich, żeby były pod naszą kontrolą?
 • Jak korzystać z doświadczeń zastępczych przy budowaniu pewności siebie?
 • Czy słowa wypowiadane do samego siebie mają znaczenie w kontekście pewności siebie? A może słowa wypowiadane przez innych mają większe znaczenie?
 • Jaka jest najważniejsza zasada w pracy z afirmacjami?
 • Czy można zawodnika „przesłodzić”?
 • Gdzie jest granica między pewnością siebie a arogancją?
 • Jak umiejętności regulowania własnego pobudzenia psychofizjologicznego ma się do pewności siebie?
 • Jak pewność siebie trenera może wpłynąć na zawodnika lub zespół?
Mam nadzieję, że nasza dyskusja zainspiruje Was do pracy nad pewnością siebie swoją i swoich podopiecznych. Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dawaj znać przez maila, formularz kontaktowy na stronie lub media społecznościowe Głowa Rządzi Facebook lub Instagram. Zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w którym można wygrać karty MENTALSTEPS ufundowane przez mojego gościa. Regulamin konkursu znajduje się na dole strony. Trzymajcie się ciepło, nadchodzi wiosna!
Natalia Pawelska na bieżni w hali lekkoatletycznej w Spale. Fot. Grzegorz Więcław

Natalia Pawelska

Natalia Pawelska – z wykształcenia socjolog (Uniwersytet Warszawski) i magister psychologii sportu. Absolwentka Psychologii sportu i rekreacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Psychologii Sportu Pozytywnego na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca studiów podyplomowych z psychologii sportu (Uniwersytet SWPS w Warszawie i Katowicach), prowadziła zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla magistrów fizjoterapii. Współpracowała z kadrą paraolimpijską w lekkoatletyce (2016 r.), aktualnie współpracuje (od 2018 r.) z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego i (od 2020 r.) Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Odnośniki

Kwestie poruszane w rozmowie

Regulamin konkursu "MENTALSTEPS"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.

2. Fundatorem nagrody jest firma MENTALSTEPS (wydawca kart MENTALSTEPS).

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/glowarzadzi (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 15.03.2021 do 10.04.2021 do godziny: 23:59 CET.

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.04.2021 za pośrednictwem FanPage oraz w #57 odcinku Podcastu Głowa Rządzi.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia pod hasłem przewodnim „Pewność siebie w sporcie” i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem FanPage w określonym wyżej terminie.

12. W konkursie zostanie wybrany przynajmniej 1 zwycięzca (maksymalnie 3).

13. Organizator oraz Fundator nagrody wybiorą najlepsze zdjęcie z podpisem, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest talia kart MENTALSTEPS. 

16. Nagrodę można odebrać w biurze Fundatora lub może zostać przesłana pocztą na koszt Fundatora.

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2021 Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.