Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.glowarzadzi.pl

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy GŁOWA RZĄDZI dostępny pod adresem internetowym glowarzadzi.pl, prowadzony jest przez GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Juliana Ordona 13/24, posiadającą numer NIP: 6312596589 oraz REGON: 243345570.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów, w tym także Konsumentów.
3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Nadto Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, będąc w odpowiednim zakresie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że klient zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting z siedzibą w Gliwicach przy ul. Juliana Ordona 13/24 posługująca się nadanym jej NIP 6312596589 oraz numerem REGON 243345570.
2. Psycholog – osoba świadcząca usługi w imieniu Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, z którą klient kontaktuje się w celu podania niezbędnych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
3. Kwestionariusz osobowy – wypełniany przez Klienta formularz po złożeniu zamówienia, zawierający dane niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting;
4. Klient – osoba fizyczna lub firma, która korzysta z usług świadczonych przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting lub dokonuje zakupu towarów/usług za pośrednictwem sklepu glowarzadzi.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
5. Moje konto – konto Klienta zamieszczone w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl, za pomocą, którego Klient może zarządzać Subskrypcjami, swoimi danymi, a także monitorować status zamówienia;
6. Pakiet/Konsultacje Online/Szkolenie – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting na rzecz Klienta na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
7. Produkt – towar lub usługa dostępne w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl;
8. Regulamin – Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego glowarzadzi.pl;
9. Serwis glowarzadzi.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.glowarzadzi.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
10. Sklep Internetowy www.glowarzadzi.pl – podstrona Serwisu glowarzadzi.pl za pomocą, której Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting dokonuje sprzedaży towarów i usług oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
11. Szkolenie – udział w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
12. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl rzecz ruchoma/konsultacja psychologiczna/szkolenie będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting a Klientem;
13. Uczestnik – osoba, która nabyła za pomocą sklepu internetowego www.glowarzadzi.pl udział w Szkoleniu organizowanym przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting;
14. Umowa – umowa sprzedaży zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowę o dzieło;
15. Usługi odpłatne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting a Klientem tj. Pakiety, Konsultacje Online, Szkolenia.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.glowarzadzi.pl jest: Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting z siedzibą w Gliwicach przy ul. Juliana Ordona 13/24 posługująca się nadanym jej NIP 6312596589 oraz numerem REGON 243345570.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług poprzez zorganizowany Sklep Internetowy www.glowarzadzi.pl za pośrednictwem sieci Internet.
3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w Sklepie Internetowym www.glowarzadzi.pl jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
6. K
lientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
– u
kończyła lat 16 (lat) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, chyba, że jej przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na korzystanie ze Sklepu internetowego glowarzadzi.pl;
– która zaakceptowała Regulamin.
7. U
sługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Usługi świadczone będą w języku polskim lub angielskim.
9. U
sługi świadczone przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
10. 
Klientowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting przysługują majątkowe prawa autorskie.
11. 
Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Klient korzysta z usług Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting nie obciążają Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting.

Warunki korzystania z usług Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting świadczonych odpłatnie

1. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
– posiadania aktywnego konta mailowego,
– p
osiadanie aktywnego konta komunikatora Skype i/lub Zoom,
– uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z ceną podaną w Sklepie Internetowym www.glowarzadzi.pl.

Warunki świadczenia odpłatnych usług przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting

1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za wybraną usługę, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, szczególnie kwestionariusza osobowego oraz planu treningowego jeżeli są niezbędne. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy wyżej wymienionych informacji do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, powyższy termin może ulec wydłużeniu.
2. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
– do prawidłowego wykonania odpłatnych usług Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting niezbędne jest należyte współdziałanie Klienta polegające m.in. na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu dziennika treningowego i wykonywania zalecanych zadań domowych,
– indywidualny plan konsultacji/szkolenia dostosowywany jest do indywidualnych celów Klienta, zgodnie z dostarczonymi przez niego informacjami.
– k
orzystając z odpłatnych usług Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting Klient winien ściśle stosować się do zaleceń,, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting osób,
– 
indywidualne zalecenia mimo, iż opierają się o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu i psyche nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Klienta efektów, za co Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting

1. Organizatorem szkolenia jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup szkolenia w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl lub bezpośrednio od Organizatora.
3. Uczestnik może przekazać zakupiony udział w szkoleniu innej osobie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ale nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia.
4. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w Szkoleniu, Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży udziału w Szkoleniu.
5. Uczestnik oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości , że udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, należących do Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting.
6. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

Zamawianie towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.glowarzadzi.pl

1. Zamówienia towarów oraz usług przyjmowane są poprzez stronę internetową www.glowarzadzi.pl
2. Każdy towar oraz usługa w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl są szczegółowo opisane.
3. Klient zamawiając towar lub usługę dokonuje ich wyboru. W przypadku zamówienia kilku sztuk danego towaru należy podać ilość.

Zasady składania zamówienia

1. Po wybraniu przez Klienta towaru lub usługi oraz w przypadku towarów podaniu ilości należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku w prawym górnym rogu strony. Chcąc przejść do złożenia zamówienia należy, po wejściu do koszyka wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, który uruchamia stronę, na której należy założyć konto klienta i jednocześnie wypełnić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, adres e-mail, sposób zapłaty, a w przypadku zamówienia towaru także sposób dostawy.
3. Po wybraniu sposobu dostawy na wybrany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności online, a następnie wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting przewiduje wyłącznie dokonywanie płatności online. Klient może dokonać płatności online kartą płatniczą lub przelewem poprzez serwis PayU oraz przelewem tradycyjnym. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienia uznaje się za złożone nieprawidłowo, tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zrealizowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient składa zamówienie ponownie.
7. Zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków zamówienia oraz wyjście z podstrony służącej do składania zamówień, do czasu dokonania płatności uznawane są za anulowanie zamówienia. Jeśli klient nie zrealizuje procesu zamówienia do końca, tj. nie dokona płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma numer złożonego zamówienia.
9. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze złożeniem zamówienia Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ceny towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Ceny w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto.
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów, które zostaną naliczane dodatkowo. Wysokość kosztów dostawy towarów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
3. Cena podana na stronie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.
4. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów lub usług, wprowadzania nowych towarów lub usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu.

Niemożność złożenia zamówienia

1. Wszystkie towary oraz usługi sprzedawane w Sklepie Internetowym glowarzadzi.pl są towarami lub usługami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Sposób dostawy towarów, koszty i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności za zamówienie towaru na konto Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany dostawcy. Towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia wpływu 100% należności za zamówienie na konto Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting.
4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się:
– InPost
– DHL
5. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
6. Koszt dostawy wynosi 15,99zł.

Formy płatności za zamówienie towaru lub usługi

1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, to:
– przelewy tradycyjne przy wyborze, których klient otrzymuje numer konta, na który należy dokonać wpłaty,
– PayPal.

2. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal.

Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku towarów termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca rzeczy i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku świadczenia usług klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu przesłania formularza kontaktowego.
3. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 ) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Głowa Rządzi Grzegorz Więcław, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice lub drogą elektroniczną na adres: grzegorz.wieclaw@gmail.com.
5. Klient może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać oryginał pocztą na adres Głowa Rządzi Grzegorz Więcław, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice lub drogą elektroniczną na adres: grzegorz.wieclaw@gmail.comW przypadku wybrania drogi elektronicznej należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego glowarzadzi.pl jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym w przypadku umowy sprzedaży koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
8. Zwrotu płatności Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego nadania przez Klienta.
9. Towar należy odesłać na koszt własny, na adres Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting o odstąpieniu od umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem są m.in.:
– 
rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
– rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Rezygnacja z udziału w warsztatach i szkoleniach

1. Klient może zrezygnować z udziału w szkoleniach, warsztatach, ćwiczeniach lub innych usługach o podobnym charakterze będących przedmiotem Umowy sprzedaży, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Rezygnację ze Szkolenia należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia odpowiednio na adres korespondencyjny lub e-mail Sprzedawcy. Datą złożenia rezygnacji jest data, w której Sprzedawca zapoznał się lub mógł się – przy uwzględnieniu godzin pracy w dni robocze – zapoznać z treścią złożonej rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia:
a) gdy Klient wpłacił wyłącznie zaliczkę – zaliczka nie podlega zwrotowi niezależnie od czasu złożenia rezygnacji,
b) gdy Klient wpłacił całą sumę – gdy Klient złożył rezygnację co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem Szkolenia zwrotowi podlega kwota pomniejszona koszty manipulacyjne w wysokości 15% całości wpłaconej kwoty. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów cała wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, chyba, że osoba rezygnująca znajdzie zastępstwo na swoje miejsce,
c) gdy Klient zakupił Szkolenie w ofercie ze zniżką (oferta bezzwrotna) – cała wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, niezależnie od czasu złożenia rezygnacji.
5. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z powodów niezależnych od organizatora, Klientowi zostanie zwrócona w całości dokonana wpłata.

Reklamacje towarów i usług

1. Każda towar kupiony w Sklepie Internetowym Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting podlega reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
2. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
4. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail grzegorz.wieclaw@gmail.com. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu.
5. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować, wypełnić oraz przesłać razem z towarem. W przypadku reklamacji usługi należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza na adres grzegorz.wieclaw@gmail.com. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
– w przypadku płatności za pomocą przelewu – na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub w piśmie reklamacyjnym;
– w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
9. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

Przetwarzanie danych osobowych, Polityka prywatności oraz plików cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul. Juliana Ordona 13/24, posiadająca REGON: 243345570, NIP: 6312596589.
2. Klienci Sklepu Internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Sklepu internetowego www.glowarzadzi.pl. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego zamówień.
3. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting pozyskuje dane osobowe.
4. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików Cookies dostępnej pod adresem: https://glowarzadzi.pl/politykaprywatnosci
5. Polityka Prywatności i plików Cookies oraz klauzule informacyjne stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe

1. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem: grzegorz.wieclaw@gmail.com oraz telefonicznie 518508555.
3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej glowarzadzi.pl.
5. 
Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting opisy towarów, usług zdjęcia oraz wszelkie innych materiały stanowią własność Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Kontakt: Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting z siedzibą w Gliwicach 44-121, ul. Juliana Ordona 13/24, tel: 518508555, email: grzegorz.wieclaw@gmail.com, nr rachunku bankowego: 88 2490 0005 0000 4500 7261 9202.

Zał. Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice adres e-mail grzegorz.wieclaw@gmail.com

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

Data ………………..
Podpis…………………..

Zał. Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice adres e-mail grzegorz.wieclaw@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury ………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

Podpis………………….

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………
(Data i podpis Sprzedawcy)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”.