Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING z  siedzibą w Gliwicach w przy ulicy Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6312596589, REGON 243345570, adres email: grzegorz.wieclaw@gmail.com;
2. P
ani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
3. Udzielenie odpowiedzi przez GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
4. P
odstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5.
 Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,
6. 
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
7. GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING oraz osoby upoważnione przez GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING do przetwarzania danych osobowych,
8. 
Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
9. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez GŁOWA RZĄDZI GRZEGORZ WIĘCŁAW CONSULTING kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
11. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.